Rosary

Saint Joseph's Parish Catholic Church 212 N 4th St, Yakima